Šta sadrži Deklaracija o usaglašenosti, obavezna za izvoz ambalaže i hrane u EU?

Ukoliko ste izvoznik ambalaže za hranu ili hrane u EU, evo šta zahteva Deklaracija o usaglašenosti za ambalažu koju morate da ispunite.

Deklaracija o usaglašenosti je dokumenat koji su u obavezi da pribave izvoznici upakovane hrane ili ambalaže za hranu u zemlje EU. Sva ambalaža za hranu koja se izvozi u zemlje EU mora da poseduje ovu Deklaraciju – Declaraton of Conformity (DoC)

Ukoliko ste proizvođač ambalaže za hranu koju izvozite u zemlje članice EU ili vašu ambalažu koriste proizvođači hrane koju prodaju u trgovinskim lancima u Republici Srbiji (pojedini lanci je zahtevaju), potrebno je da imate dokumet: Deklaracija o usaglašenosti (Declaraton of Conformity-DoC). Deklaracija o usaglašenosti je dokumet kojim proizvođač potvrđuje da je proizvedena ambalaža usaglašena sa važećim propisima i kao takva pogodna za predviđenu namenu. Isti dokumet se formira i za proizvode iz međufaza njihove proizvodnje, kao i za sirovine  namenjene za proizvodnju tih materijala i predmeta.

Da bi se formirao ovaj dokumet potrebni su podaci iz određenog broja dokumenata kao što su: izveštaj o ispitivanju i mišljenje o bezbednosti ambalaže, proizvođačke specifikacije i deklaracije o usaglašenosti za svaku sirovinu koja se koristi u procesu proizvodnje, dokumentacija o dobroj proizvođačkoj praksi i dr.

Ambalaža za hranu se u najvećem procentu proizvodi od plastike, papira i kartona, stakla, lakiranih limenki, zatim, drugih materijala. Međutim ni zemlje članice EU nemaju jedinstvenu regulativu, za bezbednost svih ovih materijala. Ipak, za najzastupljeniji materijal – plastiku, od 2011. god. postoji jedinstvena Regulativa koja se redovno ažurira i dopunjuje. U ovoj Regulativi su dati jasni zahtevi šta sve mora da sadrži Deklaracija o usaglašenosti za proizvode od plastike koji će biti u kontaktu sa hranom, uključujući i lakirane predmete ili one sa premazima koji se mogu smatrati plastikom.

Deklaracija o usaglašenosti za ambalažu za hranu mora da sadrži ispod navedene podatke, u skladu sa čl. 15 Regulative (EU) 10/2011

1.  Identitet i adresu subjekta u poslovanju koji daje Deklaraciju o usglašenosti

2.  Identitet i adresu subjekta u poslovanju koji proizvodi ili uvozi plastične materijale/predmete ili proizvode iz međufaza proizvodnje/ sirovine

3. Identitet materijala, predmeta, proizvoda iz međufaza proizvodnje ili sirovina

4. Datum izjave

5. Potvrdu da proizvod ispunjava odgovarajuće zahteve utvrđene u ovoj Regulativi i čl. 3., čl. 11. stav 5., čl. 15. i čl. 17. Uredbe (EZ) br. 1935/2004

6.  Odgovarajuće podatke o upotrebljenim sirovinama ili proizvodima njihove razgradnje, za koje su propisana ograničenja i/ili specifikacije (u prilozima I. i II. Regulative, kako bi se subjektima u poslovanju u daljem proizvodnom lancu omogućilo da osiguraju usklađenost sa ovom Regulativom.

U međufazama, ove informacije uključuju identifikaciju i količinu supstanci u polugotovom materijalu, koje podležu ograničenjima iz Priloga II, ili, za supstance za koje nije isključena genotoksičnost i koje potiču iz planirane upotrebe tokom proizvodne faze tog polugotovog materijala i koje bi mogle biti prisutne u količini koja bi mogla dovesti do migracije iz konačnog materijala veće od 0,00015 mg/kg hrane ili model rastvora;

7. Odgovarajuće podatke o supstancama koje podležu ograničenjima u hrani (aditivi koji se istovremeno koristi u upakovanoj hrani)

8. Podatke  o načinima korišćenja materijala ili predmeta, kao što su:

  • Vrsta ili vrste hrane za koje je predviđeno da s njima dođe u dodir;
  • Vreme i temperatura skladištenja i upotrebe : uslovi pod kojima dolaze u kontakt s hranom;
  • Najviši odnos  kontaktne površine I količina hrane, za koji je utvrđena bezbednost ili druge bitne informacije;

9.  Kad se koristi funkcionalna barijera u višeslojnom materijalu ili predmetu, potvrdu da je materijal ili predmet u skladu sa zahtevima čl. 13. I čl. 14. ove Regulative

(Subjektom u poslovanju smatra se pravo lice, preduzetnik ili fizičko lice odgovorno za ispunjavanje zakonskih uslova poslovanja u proizvodnji i prometu, uključujući usluge vezanih za upotrebu proizvoda: Zakon o predmetima opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019 i 14/2022))

Svi ovi zahtevi se u najvećoj meri, mogu primeniti na ambalažu i od druge vrste materijala a koji su namenjeni za kontakt sa hranom.

Iako se na “prvi pogled” može činiti da su zahtevi za svim informacijama koje se moraju uvrstiti u Deklaraciju o usaglašenosti komplikovani, to nije uvek tako. U slučaju poteškoća možete se konsultovati sa osobama koje dobro poznaju regulative.

Deklacija o usaglašenosti ne treba da bude obiman dokument, ali je potrebna potpuna dokumentacija iz koje se koriste podaci.Gordana Vraštanović Pavićević, dipl.hem, specijalista sanitarne hemije, kons. za materijale za kontakt sa hranom

Naslovna fotografija: www.pexels.com/Anete Lusina

Podeli na društvenim mrežama: