Usaglašeni stavovi proizvođača i trgovaca vezano za upotrebu plastičnih kesa  

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala i Udruženje za trgovinu PKS organizovali su 12. marta 2022.  zajedničku sednicu Grupacija proizvođača plastičnih proizvoda-Sekcija proizvođača proizvoda za transport i pakovanje od plastike-proizvođača kesa  i Odbora Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima na veliko i malo PKS na temu upotrebe plastičnih kesa u Srbiji-zakonodavni okvir.

Na sastanku je iznet je zakonodavni okvir u Srbiji. U okviru  predloga PROGRAMA UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2022-2031. GODINE u odeljku 13, izkazana je namera da se da se izvrše izmene Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo, tako da se zabrani izrada kesa sa dodatkom aditiva za biorazgradnju. Na predlog Programa za upravljanje otpadom pisani su komentari od strane PKS, i Ministarstvo zaštite životne sredine je prihvatilo komentar da se ne ukine postojeći Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese dok se ne usvoji novi. Uzimajući u obzir Direktive EU u kojima se smanjuje upotreba kesa debljine od 15 do 50 mikrona i da bi se uveli novi trendovi koji zabranjuju aditive za oksidacionu biorazgradnju i uvode kompostabilnu plastiku, proivođači su predložili elemente za novi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese. Za kese preko 50 mikrona kao materijal se predlaže čist polietilen jer nema tehničkih mogućnosti da se proizvode kese ove debljine od bio polimera. Kese od 15 do 50 mikrona se ukidaju u potpunosti. Kese do 15 mikrona mogu se proizvoditi od polietilena i od biopolimera (takozvane kompostabilne kese). U narednom periodu će Radna grupa da izradi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese.

Zaključci sa sastanka

1.            Da se uradi predlog Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti 

2.            Da se organizuje sastanak proizvođača kesa i trgovinskih lanaca na kom će se razmotriti novi Pravilnik koji bi bio usaglašen sa proizvođačima kesa i trgovcima, usvojen i prosleđen Ministarstvu zaštite životne sredine na usvajanje

3.            Da se aktivno učestvuje u izradi Akcionog plana za PROGRAM UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2022-2031. GODINE i u javnim raspravana za novi Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

U radnu grupu će biti uključen i predstavnik Odbora Grupacije trgovaca prehrambenim proizvodima na veliko i malo, Obrad Popović. Obzirom da postoji zajednički interes, predlog Pravilnika će se usaglasiti na sednici Grupacije proizvođača kesa i Odbora Grupacije trgovaca. Cilj je da se reguliše tržište kesa tako da bude predvidivo bar deset godina i da se zna koji materijal je dozvoljen za upotrebu i koje debljine.

Izvor: PKS

Podeli na društvenim mrežama: