LABORATORIJA ZA AMBALAŽU I PAKOVANJE, DOC. DR SENKA POPOVIĆ: Uskoro 50 godina rada Laboratorije, prve i jedine na Balkanu

Prva i jedina laboratorija za ambalažu na Balkanu nalazi se u Srbiji, u Novom Sadu, uspešno posluje i sarađuje sa proizvođačima ambalažnih materijala i ambalaže, kao i njihovim korisnicima, a prvi uslov primene ambalažnih materijala i ambalaže za pakovanje prehrambenih proizvoda je zdravstvena ispravnost

Upravo iz potrebe za unapređenjem proizvodnje i primene ambalažnih materijala i ambalaže, Laboratorija za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, uskoro će obeležiti 50 godina poslovanja. O počecima rada Laboratorije, uspešnoj saradnji sa proizvođačima ambalažnih materijala i ambalaže, ali i njihovim korisnicima, o uslovima koje treba da ispunjava tehnički ispravna ambalaža, o načinu proveravanja karakteristika ambalažnih materijala i ambalaže, ali i o stavu Laboratorije po pitanju upotrebe plastičnih kesa, razgovarali smo sa doc. dr Senkom Popović, rukovodiocem kvaliteta.

Sa kim sve Laboratorija sarađuje?

Kao prva i jedina na Balkanu, Laboratorija ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa industrijom kroz transfer znanja i ispitivanje različitih ambalažnih materijala i ambalaže. Sarađujemo sa proizvođačima ambalažnih materijala i ambalaže, kao i njihovim korisnicima – prehrambenom, hemijskom, farmaceutskom industrijom i industrijom stočne hrane, sa različitim Inspekcijama, odgovarajućim naučnim i državnim institucijama. Takođe obavljamo i provere karakteristika ambalažnih materijala i ambalaže za potrebe nagradnih ocenjivanja.

Laboratorija za ambalazu
Doc. dr Senka Popović, rukovodilac kvaliteta Laboratorije za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
Šta se, ali i na koji način se proveravaju karakteristike ambalažnih materijala i ambalaže?

U zavisnosti od vrste ambalažnog materijala i ambalaže, kao i da li je u pitanju analiza proizvoda i davanje Izjave o usaglašenosti sa referentnom dokumentacijom (Pravilnikom, standardom ili tehničkom specifikacijom proizvođača i dr.) ili je u pitanju analiza u cilju rešavanja nastalog problema, Laboratorija obavlja vizuelna, senzorska, dimenziona, fizička, hemijska, barijerna, mehanička, strukturna ispitivanja ambalažnih materijala i ambalaže od metala, stakla, papira/kartona, plastike, višeslojnih i kombinovanih materijala, kao i ispitivanja biorazgradivosti plastičnih kesa.

Na bazi obavljenih ispitivanja, znanja i iskustva rešavaju se problemi u vezi proizvodnje ili primene nekog ambalažnog materijala ili ambalaže, daju se sugestije i mišljenja u vezi poboljšanja kvaliteta.

Šta ambalaža treba da ispunjava da bi bila tehnički ispravna?

Prvi uslov primene ambalažnih materijala i ambalaže za pakovanje prehrambenih proizvoda je da je zdravstveno ispravna, odnosno da je senzorski prihvatljiva i da su fenomeni migracije iz materijala u proizvod ispod dozvoljenih vrednosti, u skladu sa međunarodnom i nacionalnom regulativom.

Za uspešnost primene, ambalažni materijali treba da imaju i dobra fizičko-mehanička, strukturna i barijerna svojstva, kao i sposobnost formiranja, zatvaranja ambalaže, u uskladu sa tehničkim propisima (Pravilnikom, standardom, proizvođačkom specifikacijom isl.).

Šta predstavlja ambalaža za potrebe nagradnih ocenjivanja i na koji način se ona proverava?

Proizvođači radi sticanja prednosti na tržištu, reklamiranja, proveravanja kvaliteta svojih proizvoda, novih ili proizvoda poboljšanih svojstava (funkcionalnih, ekoloških, dizajna itd.) prijavljuju se na nagradna ocenjivanja, a dobijenu medalju ili pehar mogu naznačiti na svom proizvodu.

Ambalaža koja se ocenjuje za potrebe nagradnih ocenjivanja, najčešće predstavlja reprezentativi primerak dostignuća u datoj oblasti i ona se proverava prema Pravilniku institucije organizatora nagradnog ocenjivanja ili prema nekom drugom tehničkom dokumentu. Proveravaju eminentni stručnjaci u skladu sa svojim zvanjem, znanjem i važećim Pravilnicima i standardima. U pojednim komisijama za ocenjivanje kvaliteta ambalažnih materijala i amabalaže, vodeću ulogu imaju članovi Laboratorije za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

proces ispitivanja ambalaze
Kakvi su rezultati ispitivanja ambalaže u Srbiji? Da li ste nailazili na mnoge nepravilnosti?

Ambalažu u Srbiji generalno ispituju proizvođači, korisnici, inspekcije, akreditovane laboratorije. Brojne akreditovane laboratorije ispituju zdravstvenu ispravnost, a biorazgradivost, kao i funkcionalne osobine ambalažnih materijala i ambalaže ispituje samo Laboratorija za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

Nije nam poznato da je rađena statistika ispitivanja. Rezultati ispitivanja u našoj Laboratoriji su poverljivi u skladu sa pravilima akreditacije.

Ukratko, proizvodi (ambalažni materijali i ambalaža) koji se redovno kontrolišu u cilju provere zahteva odgovarajućih Pravilnika i standarda, uglavnom su usaglašeni sa zahtevanim uslovima. Sa druge strane, ispitivanja uzoraka “po problemu”, najčešće pokažu izvesne funkcionalne probleme. Kako Laboratorija vrši u savetodavne usluge, obuke kadra iz industrije, u mogućnosti smo da aktivno učestvujemo u rešavanju nastalih problema.

Ako ambalaža određenog proizvođača nije po standardima, da li se ona povlači iz upotrebe dok ne ispuni zahteve? Ko odlučuje o tome i da li postoji potreba da se javnost obavesti?

Nakon dobijanja našeg Izveštaja o ispitvanju i Izjave o usaglašenosti, dalje postupanje je u nadležnosti podnosioca zahteva za ispitivanje, u skladu sa njihovim implementiranim standardima upravljanja kvalitetom.

Da li se slažete sa upotrebom biorazgradivih kesa u Beogradu i ukidanjem kesa debljine od 15 do 50 mikrona?

Podržavamo sve aktivnosti koje doprinose unapređenju životne sredine, posebno one koje su donete na državnom nivou. Naša obaveza je, s obzirom na poziciju naše Laboratorije, kao akreditovane Laboratorjie i Imenovanog tela od strane resornog ministarstva, da sporovodimo analize i dajemo Izjavu o usaglašenosti kesa sa dodatim aditivom za oksorazgradnju i biorazgradnju, u skladu sa važećim Pravilnikom o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo.

Zadatak Laboratorije je da, kao akreditovana i stručna institucija, prati odluke državnih organa, analizira dostavljene uzorke, za šta je akreditovana i imenovana, i po potrebi, aktivno učestvuje u izradi tehničke ili neke druge dokumentacije.

I na kraju, recite nam kako i kada je Institucija zvanično počela sa radom?

Iz potrebe za unapređenjem proizvodnje i primene ambalažnih materijala i ambalaže, davne 1971. godine osnovana je Laboratorija za ambalažu i pakovanje u Novom Sadu. Prof. dr Milivoje Curaković bio je osnivač i prvi rukovodilac Laboratorije. Danas, Laboratorija posluje u sastavu: prof. dr Vera Lazić rukovodilac Laboratorije, dr Senka Popović Rukovodilac kvaliteta, dr Nevena Hromiš i dr Danijela Šuput koordinatori poslova i tehnički saradnik Sava Popov. Godine 1996. godine Laboratorija je prvi put akreditovana po standardu JUS EN 45001-45002 pod brojem YUAL 017.

Od 1996. godine, Laboratorija redovno prolazi  provere i reakreditacije po sistemu JUS ISO 17025: 2001, odnosno SRPS IS/IEC 17025:2006, od strane JUAT-a, odnosno ATS-a.

U decembru 2019. godine, Laboratorija je prošla 3. nadzornu posetu ATS-a, bez neusaglašenosti. Tokom posete obavljeno je i osvedočenje u prelazak rada Laboratorije na novu verziju standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, što svedoči i aktuelni Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 01-067 od 14.02.2020. godine.

Od 2014. godine, Laboratorija je upisana u Registar imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (I 028, 119-01-00070 / 1 / 2012-02 ), za analizu biorazgradivosti (www.tehnis.privreda.gov.rs).

Foto: Arhiva/Laboratorija za ambalažu i pakovanje

Podeli na društvenim mrežama: