SP Laboratorija a.d., član Hamilton grupe

Industrijska 3, 21220 Bečej, Srbija

O kompaniji

SP Laboratorija je laboratorija akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17025, članica Hamilton grupe, najvećeg sistema laboratorija u centralnoj i istočnoj Evropi. Našim klijentima omogućujemo ispitivanja predmeta opšte upotrebe i stručnu podršku u ovoj oblasti.
Laboratorija J.S. Hamilton Poljska je vodeća laboratorija u Evropi koja pruža širok spektar analitičkih ispitivanja akreditovanim metodama u skladu sa evropskim direktivama i smernicama, nacionalnim propisima koji regulišu oblast ambalaže koja dolazi u kontakt sa hranom (FCM), farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima, igračkama i proizvodima za decu, kao i sa specifičnim zahtevima klijenata.

U saradnji sa laboratorijama Hamilton Group, SP Laboratorija je u mogućnosti da ponudi potrebne usluge ispitivanja ambalaže i igračaka, neophodnih na tržištu EU i drugim inostranim tržištima, u obimu za koja nije akreditovana ni jedna laboratorija u Srbiji. Takođe, nudimo ekspertsku podršku pri definisanju obima i uslova ispitivanja.

Podeli na društvenim mrežama:
Opis delatnosti

SP Laboratorija, jedna je od najsavremenijih laboratorija u regionu, prepoznata od strane državnih regulatornih tela u Srbiji, srpske prehrambene industrije i privrede, kao i Evropske unije po izuzetnom kvalitetu laboratorijskih usluga i mogućnostima koje pruža u okviru provere bezbednosti hrane i hrane za životinje, zdravstvene ispravnosti i ispitivanja predmeta opšte upotrebe, kozmetičkih proizvoda, farmaceutskih preparata, duvana i đubriva.

Jedina je laboratorija u Srbiji sa odobrenim fleksibilnim obimom akreditacije u delu ispitivanja rezidua pesticida, mikotoksina, metala i metaloida i GMO; jedina QS sertifikovana laboratorija u Srbiji.

Oblasti poslovanja

Obim ispitivanja:

Ispitivanje plastičnih materijala namenjenih kontaktu sa hranom i kozmetičkim proizvodima:
• Ukupna migracija u svim simulantima hrane (uključujući simulant E – Tenax);
• Specifična migracija:
Metala (Li, Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Sb, Ba, La, Eu, Gd, Tb, Hg, Pb, i suma lantanoida: La, Eu, Gd, Tb)
PAA (Primarnih aromatičnih amina – > 40 pojedinačnih jedinjenja);
NIAS screening (nenamerno dodatih supstanci) sa toksikološkom procenom;
PFAS (polifluoroalkil jedinjenja – > 50 pojedinačnih jedinjenja);
VOC (isparljivih organskih jedinjenja -> 50 pojedinačnih jedinjenja)
Mineralnih ulja (MOSH/POSH I MOAH – pojedinačno i zbirno);
Acetaldehida, tereftalne i izoftalne kiseline,
• Sadržaj bisfenola A, B, F i S, i derivata epoksi smola BADGE, BFDGE I NOGE u prevlakama, plastičnim materijalima i adhezivima;
• Plastifikatora, antiksidanata, monomera i aditiva prema EU 10/11 Aneks I, i regulativi Švajcarske;
• Oligomera;
• Sadržaj izocijanata i migracija (laminati sa adhezivima, štampani materijali);
• Uticaj štamparskih boja i specifična migracija UV inhibitora, akrilata, BHT, PAA,…;
• Senzorska ispitivanja;
• Postojanost boje;
• Propustljivost O2, vodene pare, CO2, N2.

Ispitivanje papira i kartona kao FCM:
• Gramaža I sadržaj vlage;
• Suva materija u vodenom ekstraktu
• Teški metali prema EU 94/62, metali u vodenom ekstraktu;
• Metanal (formaldehid), PCB, glioksal, antrahinon;
• PAA (Primarnih aromatičnih amina – > 40 pojedinačnih jedinjenja);
• NIAS screening;
• PFAS (polifluoroalkil jedinjenja);
• Sadržaj i specifična migracija mineralnih ulja (MOSH I MOAH);
• PCB;
• Bisfenol A, S I drugi bisfenoli;
• Aromatični ketoni;
• Ftalati;
• PAH;
• Transfer antimikrobnih sastojaka;
• Karakteristike beljenog papira i kartona prema EN 648;
• Postojanost boje prema EN 646;
• Specifična migracija štamparskih boja (UV inhibitora i akrilata);
• Test ekstrakcije prema FDA Sec. 176.170;
• Prema Direktivi za igračke EN71 I RoHS.

Ambalaža za farmaceutske proizvode, prema GMP:
• Izgled rastvora, apsorbanca;
• Kiselost i alkalnost;
• Smanjivanje sadržaja supstanci;
• Ekstraktabilni metali – Al, Ti, Zn;
• Ekstraktabilni teški metali;
• Sulfatni pepeo;
• Aditivi u plastičnim materijalima;
• Amidi i stearati;
• Fenolni i ne-fenolni antioksidanti;
• Sposobnost penetracije.

Ambalaža bezbedna za decu (CRC) prema EN ISO 8317 (ambalaža koja se može ponovo zatvoriti za farmaceutske i hemijske proizvode, kao što su deterdženti, dezinfekciona sredstva, kapsule za pranje i druge supstance i hemikalije);
Igračke i proizvodi za decu;
Ispitivanja FCM od metala, legura, stakla, keramike, tekstila, gume, silikona, plute, drveta;

Ispitivanja predmeta opšte upotrebe i recikliranih materijala (hlorovanih parafina kratkih, srednjih i dugih lanaca – SCCP, MCCP, LCCP; BPA i drugih bisfenola, azo boja, toksičnih supstanci i supstanci čija je upotreba ograničena).

Konsultantske usluge:
Procena usaglašenosti na osnovu EU 10/11, regulativi Švajcarske, preporuka BfR i relevantnih vodiča u industriji (EuPIA, CEPI, FCA, FEICA, EFSA, ILSI);
Optimizacija planova ispitivanja za procenu usaglašenosti FCM;
Procena toksikološkog rizika npr. metodom TTC koncepta;
Nacrti DoC (Izjava o usaglašenosti) za FCM;
Pregled i verifikacija DoC za sirovine.

Sertifikacija:
Food safe (Certified Packaging & Food Contact Articles);
Useful for recycling;
Biodegradable and compostable.

Kontakt podaci
Telefon: +381 21 6811 603
Email: splaboratorija@splaboratorija.rs
Osoba za kontakt
  • Mr Svetlana Bošković Menadžer prodaje i razvoja biznis linija svetlana.boskovic@splaboratorija.rs
Lokacija
Galerija
Kontaktirajte kompaniju