Subvencije do 70% troška implementacije ESG koncepta

Program podrške Razvojne agencije Srbije predviđa subvencije za primenu ESG standarda, konkurs otvoren do početka marta 2024.

Mala i srednja preduzeća nemaju obavezu da prikazuju pun izveštaj o korporativnoj održivosti ali imajući u vidu da je 60% srpske robne razmene sa EU, indirektni uticaj na primenu ESG standarda kroz lanac snabdevanja je izuzetan. Lanac snabdevanja je sve, svaka interakcija se tumači kao lanac snabdevanja. Kompanije implementiraju strategiju održivosti, faktore društvene odgovornosti (ESG) i ostale prateće inicijative kako bi ispunile očekivanja ključnih zainteresovanih strana (kupaca i dobavljača).

Razumevanje ESG-a, koraci koje preduzeće može da preduzme kako bi integrisalo ESG principe u svoje poslovanje, a zatim po tom osnovu i učinilo nefinasijske izveštaje javnim i transparntnim je prepoznato kroz Programe podrške Razvojne agencije Srbije.

Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (MNK) je višegodišnji program koji Razvojna agencija Srbije sprovodi kako bi privrednim društvima pružila podršku da unaprede znanja, poboljšaju poslovne performanse, prošire poslovanje na nova tržišta i uspostave saradnju sa multinacionalnim kompanijama (MNK) i njihovim dobavljačima.

Za uključivanje, uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima RAS odbrava subvenciju do 70% opravdanih troškova konsultantskih usluga, a ne više od 1.5 mil RSD.

Pravo na učešće u Programu ima privredno društvo koje poseduje proizvodne kapacitete ili se bavi proizvodnjom direktnih ili indirektnih materijala, komponenti, sistema i podsistema za proizvode MNK, a koja pretežno posluje u industrijskim oblastima: proizvodnja električne opreme; proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda; proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme; proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica; proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava; proizvodnja proizvoda od gume i plastika; ostalo štampanje, pod kojim se podrazumeva samo štampanje etiketa, „pametnih” kartica i nalepnica uz ispunjenje odredjenih statusnih i finasijskih performansi.

Programom se sufinansiraju sledeće grupe aktivnosti:

Podrška za ulaganje u materijalnu imovinu

1. Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi ;

2. Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina, međufaznu kontrolu kvaliteta proizvodnje u toku i kvaliteta gotovih proizvoda;

3. Kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora koji će biti u funkciji izrade delova i poluproizvoda;

4. Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota;

5. Unapređenje prostornog kapaciteta, odnosno adaptacija i izgradnja proizvodnih hala.

Podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu

1. Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifičnih za Podržane lance vrednosti, kao i sertifikacija sistema menadžmenta sistema kvaliteta

2. Uvođenje softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija;

3. Troškovi izrade prototipa ili probne serije proizvoda, a pod čime se podrazumevaju troškovi konstrukcije i dizajna proizvoda, testiranje i ispitivanje probnog modela, odnosno proizvoda;

4. Pokrivanje troškova terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika) radi utvrđivanja:

  • poslovnih performansi Podnosioca prijave radi potencijalne saradnje sa MNK;
  • poslovnih performansi Podnosioca prijave prilikom uvođenja novog proizvoda u proizvodni proces.

5. Pokrivanje troškova godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora, pri čemu interaktivna platforma mora biti međunarodnog karaktera. Bespovratna sredstva obuhvataju troškove godišnje pretplate na interaktivne platforme kojim se omogućava potpuni pristup izabranoj platformi sa mogućnošću pregleda celokupnog sadržaja, odnosno, pregleda potražnje i ulistavanja proizvodnog programa Podnosioca prijave kao ponuđača.

6. Naknada troškova plaćanja premije osiguranja, kod društava za osiguranje koja su u registru Akcionarskih društava za osiguranje i reosiguranje pri NBS, u skladu sa zahtevima MNK sa kojom je uspostavljena prva saradnja.

Konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi

1. Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa (optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta) koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK;

2. Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja (upravljanje, strateško i operativno planiranje, upoznavanje sa pricipima poslovanja u međunarodnim lancima vrednosti u cilju povećanja obima plasmana proizvoda i pronalaženje novih klijenata);

3. Konsultantska podrška za unapređenje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture, kao i korišćenje automatizovanih alata i selekciju prilikom zapošljavanja;

4. Konsultantska podrška za uključivanje, odnosno uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima (zaštita životne sredine, prava radnika, zdravlje i bezbednost na radu, poštovanje ljudskih prava, korporativno upravljanje, upravljanje rizicima, transparentnost);

5. Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični za lance vrednosti u smislu ovog Programa;

6. Konsultantska podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije pod čim se podrazumeva priprema tehničke dokumentacije, studije, elaborata radi smanjenja zagađenja životne sredine, usklađivanja sa zahtevima zelene industrije, energetske efikasnosti, a u cilju sprovođenja dekarbonizacije i smanjenja industrijskih emisija;

7. Konsultantska podrška za planiranje uvođenja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvođenju softverskih rešenja. 

Javni poziv u 2023. godini je otvoren do 4. marta 2024. godine.  

Preuzmite dokument:

Više na sajtu Razvojne agencije Srbije i u prezentaciji iz priloga ili upitom na mail office@casaforte.rs

Autor: Biljana Lazarević

Foto: Pikis.com/freephoto

Podeli na društvenim mrežama: